ทุนไอเฟล

ทุนไอเฟลของรัฐบาลฝรั่งเศสจะให้สำหรับการศึกษาในระดับปริญญาโทเพียงอย่างเดียว โดยที่ในแต่ละปีจะให้กับนักศึกษาทั่วโลกประมาณ 350-400 ทุน และไม่มีการกำหนดโควตา หรือจำนวนทุนที่แน่นอนให้กับชาติหนึ่งชาติใดเป็นพิเศษ

ซึ่งนักศึกษาจะได้รับเงินประจำเดือนๆ ละ 1,181 ยูโร ดยที่นักศึกษาไม่ต้องนำไปจ่ายค่าเรียน เพราะที่ฝรั่งเศส สถาบันการศึกษาของรัฐจะออกค่าเล่าเรียนให้หมด

นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยก็ยังมีหอพักบริการนักศึกษา และหากต้องการไปเช่าในสถานที่อื่นก็จะได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเป็นค่าที่พักอีกเดือนละ 114.34 ยูโร (ประมาณ 5,717 บาท) อีกทั้งยังของเงินช่วยเหลือลดหย่อนค่าที่พักจากรัฐบาลฝรั่งเศสอีกเดือนละ 30 เปอร์เซ็นต์

ผู้สนใจสมัครขอทุนไอเฟล สามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่บัดดนี้ไปถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2547 โดยปีนี้ทางหน่วยงาน EduFrance จะเป็นธุระให้ในการรวบรวมหลักฐานและดำเนินการติดต่อสถานที่เรียนในฝรั่งเศสให้

สาขาที่เปิดให้ทุน

วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ( Engineering and Applied Sciences)
บริหารการจัดการและเศรษฐศาสตร์ ( Management and Economics )
กฏหมายและรัฐศาสตร์ ( Law and Political Sciences )

หลักฐานการสมัคร (ฉบับภาษาอังกฤษ)

1. จดหมายแสดงเจตจำนง สาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อ 1 ฉบับ ( Motivation Letter or Statement of purpose)
2. ประวัติการศึกษา และการทำงานโดยย่อ 1 ฉบับ ( Resume or Curriculum Vitae )
3. ผลการเรียนและหลักฐานการศึกษา 1 ฉบับ ( Transcript )
4. จดหมายรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร 2 ฉบับ (2 Recommendation letters)
* ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL และ GMAT (ถ้ามี หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของคณะกรรมการสถาบัน)

เงื่อนไขการสมัคร

ต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 หรือจบปริญญาตรีสาขาตามที่กำหนด และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (สำหรับผู้ที่จบปริญญาโทแล้ว สามารถยื่นเสนอโครงการวิจัย หรือ Proposal project แนบมาด้วย) หรือนักทำงานรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 30 ปี ผู้สมัครที่ต้องการเป็นอาจารย์หรือนักวิจัย ไม่สามารถยื่นหลักฐานการสมัครได้

ขอเพิกถอนสิทธิแก่ผู้สมัครที่ได้การตอบรับจากทุนรัฐบาลฝรั่งเศสประเภทอื่นๆ แล้ว รวมถึงผู้ที่ปฏิเสธทุนไอเฟลในปีก่อนหน้านี้ และผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากสถาบันแต่ไม่ได้รับทุนไอเฟล ไม่สามารถยื่นหลักฐานการสมัครอีกได้

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร

กำหนดยื่นเอกสารที่ EduFrance ไม่เกิน 30 ธันวาคม 2547 ส่วนผู้สมัครสาขาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต้องเข้าไปกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.nplusi.com แล้วนำเอกสารมายื่นที่ EduFrance ก่อนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2547 ( edufrance@anet.net.th )
โดยจะประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้ทุนผ่านทาง http://www.egide.asso.fr/eiffel ช่วงปลายเดือนมีนาคม 2548

สนใจข้อมูลเพิ่มดูได้ที่ http://www.egide.asso.fr/eiffel
หรือติดต่อที่ EduFrance Desk – French Embassy
29 Thanon Sathorn Tai, Bangkok 10120
โทร. 0-2287-1952 ต่อ 221, 222

โฆษณา